Visszaélés-bejelentési rendszer

-Tájékoztató és eljárásrend-

 1. A bejelentő rendszer kialakítása és célja

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Társaság) elkötelezett az ügyletek törvényes lebonyolítása és a mindenkori becsületes magatartás mellett. Ezen elkötelezettsége szervezete egészére kiterjed. A Társaság munkavállalói kötelesek a legmagasabb szintű jogi és etikai normák szerint eljárni.

A Társaság valamennyi munkatársától elvárja, hogy ismerje és betartsa az Etikai Kódexben (továbbiakban: Kódex) foglaltakat, valamint a Kódex megismerésén kívül a munkatársak kötelessége további információt szerezni a szerepükre esetlegesen vonatkozó jogszabályokról, normákról, szabályzatokról, eljárásokról, gyakorlatokról, útmutatásokról és munkavégzési szabályokról.

A Társaság és munkavállalóinak felelőssége egyértelmű és fontos. A visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazásának célja az, hogy a Társasággal kapcsolatba kerülő félnek biztosított legyen a megfeleléssel vagy etikus magatartással kapcsolatos kérdések vagy aggályok felvetésére, bejelentésére, továbbá lehetősége legyen annak jogszerű kivizsgálására.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Visszaélés bejelentésre szolgáló elérhetőségek

A visszaélés-bejelentésre szolgáló elérhetőségek nem az egyébként működő információs csatornákat helyettesíti, hanem a kivételes helyzetek megoldását szolgálja.

A visszaélés-bejelentéseket írásban vagy szóban teheti meg a bejelentő. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni.

A bejelentők rendelkezésére az alábbi elérhetőségek állnak:

Bejelentővédelmi ügyvéd: Dr. Becsei Attila ügyvéd

Rendelkezésre állás: Hétköznapokon, 8:00 és 16:00 óra között.

Telefon: +36309972628

Email: attilabecsei@gmail.com

Cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 10. 1/3.

A személyes bejelentéshez kérjük, hogy előzetesen egyeztessen időpontot telefonon.

 1. Eljárásrend

A Társaság elkötelezett az esetlegesen felmerülő szabálysértések azonosítása és a jogellenes állapot megszüntetése mellett. Minden jelentett aggályt a megfelelő szintű kivizsgálás és a szükséges válaszintézkedés követi.

2.1  Bejelentés

Minden bejelentés a bejelentések kivizsgálását vezető bejelentővédelmi ügyvédhez érkezik, aki azt a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Ezeket a bejelentéseket a bejelentővédelmi ügyvédet megelőzően a Társaság egyik munkavállalója, illetve vezető tisztségviselője sem ismerheti meg.

A visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

 1. a foglalkoztató által foglalkoztatott,
 2. az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 3. a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá:

 1. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 2. a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 3. a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 4. a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 5. a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 6. az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentés történhet:

 • névtelenül
 • név és elérhetőség (telefonszám, email) megadásával

A bejelentő kérheti:

 • a vizsgálat eredményéről tájékoztatást kapjon a bejelentővédelmi ügyvédtől (ennek feltétele nevének, elérhetőségének megadása)

A bejelentő személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A visszaélés-bejelentésre vonatkozó eljárásrend biztosítja azt, hogy az ügy kivizsgálásában a panaszolt személy ne vehessen részt, a vizsgálat eredményére befolyást ne tudjon gyakorolni.

2.2 Bejelentés kivizsgálása

Valamennyi munkatársunktól és a Társasággal kapcsolatba kerülő féltől elvárjuk a teljes mértékű együttműködést a kivizsgálásokban. Ez magába foglalja a valós, pontos és teljes körű válaszok adását, még akkor is, ha azok kellemetlenséget okoznak vagy további kérdéseket vetnek fel.

A vizsgálatokat az adott aggály kivizsgálására alkalmas személynek kell lefolytatnia, megfelelő mértékben figyelembe véve a függetlenség és pártatlanság szükségességét. A bejelentővédelmi ügyvéd dönt arról, hogy a vizsgálatba az előzetesen kijelölt munkatársak közül kiket von be.

Vizsgálat lefolytatásában való részvételre jogosult:

 • Vezérigazgató
 • Gazdasági igazgató
 • Fejlesztési és Üzemeltetési igazgató
 • Parkolási üzletág vezető
 • Igazgatóság tagja

Amennyiben a bejelentés a Társaság vezető tisztségviselőjének cselekményével vagy mulasztásával függ össze, a bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentés alapján dönt arról, hogy a Társaság felügyelőbizottsága, könyvvizsgálója, a megbízó legfőbb döntéshozó szerve vagy a tulajdonosi jogokgyakorlója közül kit von be a vizsgálatba.

Kivizsgálás megkezdése: bejelentést követő 8 munkanapon belül.

A bejelentést a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja a kijelölt személy/ek. A kivizsgálási idő indokolt esetben legfeljebb további 60 nappal meghosszabbításra kerülhet, melynek tényéről, a várható lezárás időpontjáról és a kivizsgálási idő meghosszabbításának indokáról a bejelentő lehetőség szerint tájékoztatást kap.

A bejelentés kivizsgálása során:

 • további információ kérhető a bejelentőtől (ha megadta elérhetőségét) is
 • minden információ a jogszabályoknak megfelelően, bizalmasan kerül kezelésre
 • a munkatársaktól és a Társasággal kapcsolatba kerülő felektől teljes mértékű együttműködést várunk
 • a Társaság a lehetőségekhez mérten a jogi és etikai felelősségvállalásával összhangban titoktartást gyakorol

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

 • a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 • b) a bejelentést nem a jelen eljárásrend 2.1/ bekezdés szerinti, erre jogosult személy tette meg,
 • c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 • d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

2.3   Bejelentés lezárása

Amennyiben a bejelentés alapján a visszaélés megállapítható, úgy a jogszabályokat, a Kódexet vagy bármely más vállalati szabályzatot, normát vagy munkavégzési szabályt megsértő munkatársat a megfelelő fegyelmi intézkedés alá vonjuk, mely – az alkalmazandó jogszabályok értelmében – akár a munkaviszony megszüntetését is maga után vonhatja.

Az alkalmazott fegyelmi intézkedés számos tényezőtől függ, többek között az alábbiaktól:

 • A szabálysértés jellege, súlyossága és gyakorisága.
 • A szabálysértésért való felelősség mértéke, valamint a vállalaton belüli és kívüli személyeket érintő hatás.
 • A munkavállaló közvetlen érintettségének mértéke.
 • A szabálysértés önkéntes bejelentése, valamint a felelősségvállalás.

Amennyiben a bejelentés alapján a visszaélés nem állapítható meg, úgy a vizsgálat további intézkedés nélkül lezárul, ennek eredményéről a bejelentőt – amennyiben elérhetőségeit megadta – tájékoztatjuk.

 1. Megtorlás ellenesség

Megtorlás, büntetés vagy zaklatás alkalmazása bármely olyan munkatárssal vagy a Társasággal kapcsolatba kerülő féllel szemben, aki jóhiszeműen bejelentést tett, szigorúan tilos! A „jóhiszeműség”, mint feltétel azt jelenti, hogy aggály vagy kérdés felvetésekor a bejelentő teljes körű és igaz információkat ad meg.

 1. Rosszhiszemű bejelentés

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos vagy bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

 1. a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
 2. b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

5.   Adatkezelés

A személyes adatok kezelésének célja a beérkezett bejelentések áttekintése, kivizsgálása és megoldásuk nyomon követése. A személyes adatok csak azon időszak alatt használhatók fel, amely a fenti feladatok elvégzéséhez szükséges. A személyes adatok nem kerülnek felhasználásra más célból, az adatkezelést kizárólag a Társaság bejelentővédelmi ügyvédje, az általa kijelölt személy/ek és szükség szerint a vizsgálatba bevont más szervezeti egység végzi.

A bejelentő személyes adatai törvény alapján jogosult szerv részére adható át a bejelentő egyértelmű hozzájárulása nélkül.

Különleges adatok kezelése nem megengedett. Ha ilyen információ kerül bejelentésre, az törlésre kerül. Valamint törlésre kerülnek a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges adatok.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, illetve a kivizsgálás mellőzése esetén az adatkezelő a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését – mellőzés esetén a mellőzésről hozott döntést – követő 60 napon belül törli.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – az adatkezelő a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig, valamint a törvényes határidőig kezeli.

6.   Hatályos

A Társaság 2023. december 01-től hatályos visszaélés bejelentési-rendszer eljárásrendje a 2023. május 25. napján kihirdetett „A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról’’ szóló 2023.évi XXV. törvényben foglaltaknak megfelelően.

A Visszaélés bejelentés eljárásrend 2023. december 01-től visszavonásig hatályos.

A dokmentum .pdf formátumban letölhteő innen (a pdf dokumentum minden korszerű böngészőben olvasható) : Visszaélés-bejelentési rendszer